SÁNG TẠO ĐỘC-LẠ

Ấn Tượng Núi

Những dãy núi hùng vĩ là đề tài chính của họa sĩ Thụy Sĩ Conrad Godly. Ông đã thể hiện những dãy núi và ánh sáng một cách tài tình bằng các nét cọ mạnh và dầy, trong một khía cạnh nào đó ta cũng có thể coi đây là một tác phẩm trừu tượng vì ông không chủ định mô tả một dãy núi cụ thể nào mà chỉ là núi với ấn tượng trong nét cọ và màu sắc thể hiện ánh sáng. Tác phẩm của ông có thể coi là một bộ sưu tập của những kỷ niệm ấn tượng về núi... Thật tuyệt vời.

 

Những dãy núi hùng vĩ là đề tài chính của họa sĩ Thụy Sĩ Conrad Godly. Ông đã thể hiện những dãy núi và ánh sáng một cách tài tình bằng các nét cọ mạnh và dầy, trong một khía cạnh nào đó ta cũng có thể coi đây là một tác phẩm trừu tượng vì ông không chủ định mô tả một dãy núi cụ thể nào mà chỉ là núi với ấn tượng trong nét cọ và màu sắc thể hiện ánh sáng. Tác phẩm của ông có thể coi là một bộ sưu tập của những kỷ niệm ấn tượng về núi... Thật tuyệt vời.


Theo Mymodernmet