QUẺ DỊCH TRỢ MỆNH -HỒ LÔ

Hỏa Phong Đỉnh 13
Địa Thiên Thái 28
Sơn Thiên Đại Súc 6
Hỏa Địa Tấn 45
thủy Thiên Nhu 24
Hỏa Phong Đỉnh 12
quẻ Lôi Hỏa Phong
Đia Thiên Thái
liên hệ
Thủy Phong Tỉnh 22
Sơn Thiên Đại Súc 5
Hỏa Địa Tấn 45
Thủy Thiên Nhu
liên hệ