ĐÁ PHONG THỦY

Phong Sinh Thủy Khởi 04
Trái Cầu Florite xanh
Bộ Ngũ Long Quy Động - Mã Não
Phật Di Lặc - Thach Anh
Trái Cầu Thạch Anh Tròn
Sơn Thủy Hữu Tình
Hỏa Thiên Đại Hữu
Phong Sinh Thủy Khởi 03
Thái Sơn Thạch Cảm Đương
Long Quy - Thạch Anh Hồng
Linh Quy - Caxidone
liên hệ
Phật Di Lặc - Mã Não