ĐÁ PHONG THỦY

Trái cầu Thạch anh trắng
Trái Đào - Thạch anh trắng
Linh Quy - Thạch Anh Đen
Caxidone xanh - Tĩnh
Mã Não -Biseki-Thác Suối
Caxidon xanh -Hải Cẩu
Mã Não -Biseki - Tĩnh
Caxidon điểm vàng
Mã Não -Biseki
liên hệ
Caxidone xanh
liên hệ
Mã Não
liên hệ
Tuyết Sơn Thạch Họa